+421 915 696 901
Vernostný klub

Prihlásiť sa do eshopu
X
-KOŠÍK-
  • Váš nákupný košík je prázdny!

Pravidlá suťaže

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ SUŤAŽE – ZBAL TOMMYHO ZA 14 DNÍ

1. Usporiadateľom spotrebiteľskej súťaže, nazvanej „ZBAL TOMMYHO ZA 14 DNÍ “ (ďalej len „Hra“), ktorej podmienky upravujú tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“), je obchodná spoločnosť DENIM retail s.r.o., Prešovská 45, 821 01 Bratislava, IČO: 48095176 DIČ: 2120078378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 103039/B (ďalej len „Usporiadateľ“).

2. Hra prebieha v období od 17.6.2019 do 30.6.2019 (ďalej len „Obdobie“), t.j. celkovo 14 kalendárnych dní na e-shope Denim.sk prevádzkovaného usporiadateľom.

3. Účastníkom Hry sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá uskutoční nákup cez e-shop www.denim.ska ktorá počas Obdobia nakúpi on-line v Mieste konania (ďalej len „Účastník“). Z Hry sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, ktorí sa podieľajú na organizácii Hry a osoby týmto zamestnancom blízke v zmysle ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Z.z., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov. V prípade, že sa výhercom stane vyššie uvedený zamestnanec Usporiadateľa či vo vzťahu k nemu osoba blízka, ako je upravené vyššie, výhra sa im neodovzdá a bude určený náhradný výherca v súlade s Pravidlami.

4. Popis Hry: Pri objednávke na e-shope www.denim.sksa počas 14 dní každý deň vyžrebuje náhodne jeden Účastník, ktorý v daný deň urobil objednávku na e-shope. Výhrou sa stávajú darčekové predmety od značky Tommy Hilfiger a to : uterák, obal na notebook a plátená taška. 

5. Garantované ceny a ich doručovanie: Garantované ceny budú prideľované náhodným výberom objednávok na e-shope v daný. Pre vyzdvihnutie výhry získa Účastník možnosť odoslania objednávky poštou alebo osobne na prevádzke DENIM na Prešovskej ul. 45 v Bratislave. 

Súhlas Účastníka so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií:

Účasťou v Hre podľa týchto Pravidiel a ich odsúhlasením poskytuje Účastník svoj súhlas s tým, že Usporiadateľ je oprávnený použiť Účastníkom poskytnuté osobné údaje pre účely účasti v Hre a pre marketingové využitie, zahŕňajúce i zasielanie informácií prostredníctvom SMS správ a e-mailov. Usporiadateľ je oprávnený spracovávať osobné údaje poskytnuté Účastníkom až do odvolania Účastníkom udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Účastník tiež súhlasí so zasielaním obchodných informácií v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, a to až do odvolania Účastníkom udeleného súhlasu so zasielaním obchodných informácií. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií možno kedykoľvek odvolať. Práva a povinnosti Účastníka sa v oblasti ochrany osobných údajov v plnom rozsahu riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, a to najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré je známe pod skratkou GDPR, a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi v Slovenskej republike.

Usporiadateľ má právo Hru kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu ukončiť, skrátiť, predĺžiť, odvolať a zmeniť Pravidlá, a to i bez poskytnutia príslušných a Súťažou zamýšľaných spotrebiteľských výherných cien. Rozhodnutie Usporiadateľa o ukončení Hry je účinné okamihom jeho uverejnenia na internetových stránkach Usporiadateľa, teda na webovej stránke www.denim.sk. V takomto prípade nemá Účastník žiadny právny nárok na náhradu akýchkoľvek škôd alebo na náhradu akýchkoľvek nákladov, prípadne mu vzniknutých z účasti v Hre. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek technickú chybu pri realizácii Hry, a to vrátane, nie však výlučne, ako napr. za zlyhanie techniky, systému, programového vybavenia a pod. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť výhry v zozname výhrami obdobného typu a hodnoty alebo zmeniť podmienky odovzdávania výhier. Usporiadateľ je oprávnený vyradiť z Hry Účastníkov, ktorí nespĺňajú podmienky stanovené Pravidlami alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky v aktuálne platnom znení. Usporiadateľ má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach Hry vrátane prípadného rozhodnutia o neudelení výhry v Hre pre porušenie pravidiel vo vzťahu k Účastníkovi a/alebo Účastníkom. Účastník berie tiež na vedomie a je uzrozumený s tým, že výhry z Hry nie sú súdne ani inak vymáhateľné. Neprevzaté výhry prepadajú Usporiadateľovi.

Pravidlá predstavujú jediný dokument záväzne upravujúci Hru a sú zverejnené na www.denim.sk

V Bratislave 17.6.2019